Zapraszamy do składania wniosków w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR

POIR

Informujemy, że nabór trwa od 28 maja do 8 lipca 2018

 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za konkurs działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jest Ministerstwo Gospodarki.

2. Celem głównym konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR. Cele te zostały określone jako wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo- rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu Centra Badawczo-Rozwojowe w rozumieniu Rozporządzenia MG.

 

3. O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się :

1. mikro- , mali i średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014

2. przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

4. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 zł.

5. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1. w zakresie infrastruktury:

    70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji

2. w zakresie prac rozwojowych- pomoc na projekty badawczo- rozwojowe:

            45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy

            35% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy

            25% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa

3. pomoc de minimis:

            45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy

            35% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy

            25% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa

6. Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1. nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą , że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,

3. nabycia robót i materiałów budowlanych,

4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know- how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy- przez co najmniej 3 lata

5. spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy- okres co najmniej 3 lat,

6. spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego

8. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo- rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

 

https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-4/

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł