Obowiązek informacyjny dotyczący RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
S Subsydium spółka z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20 – 052 Lublin, NIP: 7123271929, REGON: 061415535, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421297, reprezentowaną przez komplementariusza – Subsydium spółkę z o.o. z siedzibą w Lublinie   (dalej AD);

2) Administrator Danych (dalej: AD) nie wyznaczył
 Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: sekretariat@subsydium.com adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 815336301

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, świadczenie usług drogą elektroniczną i realizacji umów, projektów i zleceń usługowych oraz przetwarzania danych w celach podatkowych i księgowych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat. Jednocześnie , w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym 10 lat 
zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy
prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Handlowym spowoduje niemożność składania zamówień oraz innych zleceń handlowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł