Konkurs Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Lubelskie

Nabór projektów 30 kwietnia-1czerwca 2018r,

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów: 

  1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
  2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
  4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Maksymalne poziomy dofinansowania do 1 500 000 złotych dotacji.

Dla mikro i małych firm 65% , dla średnich firm 55%

Koszty kwalifikowane:

  1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach prac przygotowawczych kwalifikowane są koszty opracowania projektu budowlanego, opracowania audytu energetycznego oraz sporządzenia raportu ws. oceny oddziaływania na środowisko.

  1. MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE

W ramach kategorii kwalifikowane są koszty materiałów i robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

  1. ZAKUP NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
  1. ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1425-5_1_poprawa_efektywnosci_energetycznej.html

 

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł