Kredyt na innowacje technologiczne Poddziałanie 3.2.2 POIR

Nabór wniosków trwa od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 ;

 oraz od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00

Dla kogo: o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na co:

  1. Dofinansowaniem w ramach poddziałania 3.2.2 mogą być objęte:
    • wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej, wskazane w art. 10 ust. 5 ustawy. Intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878).
    • wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne (art. 10 ust. 6 ustawy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.
  2. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:                                                                                                                            1)  zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego2)  zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;3)  zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu

          4)  zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

5)  zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

6)  pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7)  wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł przy maksymalnym poziomie 70%

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł