Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 RPO LUBELSKIE

logo_1logo_2logo_3logo_4

Nabór wniosków do 17 kwietnia 2018

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Na co:

  1. NIERUCHOMOŚCI
  • Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
  • Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

  1. MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujęta w kosztach kwalifikowanych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

  1. ZAKUP NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych (z wyłączeniem środków transportu)

Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu.

  1. ZAKUP UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO

używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

  1. RATY SPŁAT WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego (z wyłączeniem środków transportu) przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu.

Kwalifikowalne z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów.

  1. ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Dla kogo:

 Poziom dofinansowania:

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%

Średnie przedsiębiorstwa: 60%

Duże przedsiębiorstwa 50%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 PLN

Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN

Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN

 

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1350-1_3_infrastruktura_badawczo_rozwojowa_w.html

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł