Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Nabór wniosków w terminie: od 16 maja do 16 lipca 2018.

Dla kogo: konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo

Dofinansowanie Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);

Poziom i wartość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 2 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:

80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe może być udzielone wyłącznie konsorcjantom będącym przedsiębiorcami w ramach:
– pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia MNiSW. Poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych,
– pomocy publicznej dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych, o której mowa w rozdziale 8 rozporządzenia MNiSW. Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów

http://m.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł