Dotacje na innowacje, konkurs 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Nabór projektów od 29.05.2018 do 31.07.2018

Dla Kogo 

konkurs o dotacje dla mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innowacje

Na co

Koszty kwalifikowane obejmują̨:
1. koszty realizacji inwestycji początkowej(regionalna pomoc inwestycyjna)obejmujące:

a)  nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

b)  nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż̇ określone w lit. a);

c)  nabycie robót i materiałów budowlanych;

d)  raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę̨ kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną̨ finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę̨ jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

e)  raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż̇ określone w lit. d), poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu,

f)  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R

2. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia (pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności).

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP (pomoc de minimis).

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

 

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2018?_ga=2.247308356.1782970868.1524513861-359419380.1521537680

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł